Prawa ewolucji świadomości: karma, przyciąganie, wola

We wpisie o ewolucji świadomości przedstawiłem podstawowy schemat tej ewolucji, jej genezę oraz cel. A przynajmniej jej fazę związaną z ewolucją poprzez manifestację w przestrzeni materialnej. Dla nowych dusz istnieje również faza poprzedzająca manifestację w przestrzeni materialnej a dla dusz, które zakończyły swą ewolucje w przestrzeni materialnej istnieją kolejne przestrzenie i możliwości rozwoju.

Rozwojem dusz od momentu ich indywidualizacji z oceanu Jedności kierują różne prawa. Prawa te nie są czymś zewnętrznym narzuconym duszy, są podstawową ekspresją jej boskiej natury i wspierają jej ewolucję. Zatem właściwym określeniem jest, że świadomość wyłaniając się z oceanu jedności, manifestuje ścieżkę swej ewolucji poprzez ustanowienie jej zasad by następnie, przywdziewając stopniowo zasłonę ignorancji, poddać się ich wpływowi by w pełni zamanifestować pierwotną ideę Ducha jaka spowodowała indywidualizacje danej świadomości z oceanu Jedności.

W pierwszym okresie ewolucji świadomości, jej wzrost stymulują trzy podstawowe prawa:

  • Karmy,
  • Przyciągania,
  • Wolnej woli.

Z interakcji pomiędzy świadomością a tymi trzema prawami manifestuje się energia trzech podstawowych centrów energetycznych duszy zwanych czakrami. Z innych przyczyn manifestuje się więcej czakr jednakże tematyce tych przyczyn jak i generalnie naturze czakr oraz pracy z nimi poświęcone będą inne wpisy.

Trzy podstawowe czakry to:

  • Podstawy (sanskryt: Muladhara),
  • Sakralna (sanskryt: Swadhiszthana),
  • Solar-plexus (sanskryt: Manipura).

Zgodnie z opisem w dziale Wprowadzenie, nie jest specjalnie istotna dywagacja czy wspomniane wyżej prawa istnieją jak i czy istnieją czakry. Jeśli ktoś wierzy, że istnieją będzie mu łatwiej wykorzystać przekonanie o ich istnieniu do wewnętrznych transformacji. Jeśli ktoś nie wierzy, może wykorzystać ten schemat (praw i struktur energetycznych) do stworzenia w sobie takich narzędzi do transformacji. Istotny jest bowiem proces transformacji (harmonijny i bez krzywdzenia) oraz cel (radość współistnienia w Jedności). Można sobie wybrać i „wdrukować” inne narzędzia. Pytanie tylko czy będą efektywne i kompletne oraz w harmonii z szeregiem innych narzędzi jakie są w takim procesie przydatne. Wielowiekowa tradycja różnych nurtów jogi i szamanizmu zawiera w sobie takie schematy, są sprawdzone i skuteczne. Istnieje również wiele współczesnych publikacji na ich temat. Zatem jest to prostu pragmatyczny wybór. I w tej intencji przedstawiam takie informacje.

Prawo karmy

Świadomość indywidualna, by ewoluować, potrzebuje interakcji. Interakcji na poziomie indywidualnych relacji oraz pewnego kolektywnego tła świadomości zbiorowej, przestrzeni dla tych interakcji.

Prawo karmy ustanawia te interakcje poprzez zasadę przyczyny i skutku. W toku swej ewolucji indywidualne dusze jak i kolektywne świadomości różnych poziomów wchodzą ze sobą w polaryzacyjne interakcje przekazywania sobie energii. Ktoś coś daje, ktoś coś dostaje. Ktoś jest na górze. Ktoś jest na dole. Doświadczanie tych zjawisk pozwala ewoluującej świadomości doświadczyć każdej strony „równania życia” dzięki wsparciu innych dusz. Trudno by wszystkie dusze na raz doświadczały jednej strony – np. poczucia władzy, muszą zaistnieć dusze które doświadczą w tym równaniu poczucia bycia pod władzą. Każda dusza w swym cyklu ewolucji doświadcza obu: władania i bycia władanym. I to dotyczy wszystkich polaryzacyjnych oraz dualnych relacji pomiędzy rozwijającymi się duszami.

Prawo karmy reguluje tym samym balans w Jedności kolektywu ewoluujących dusz, poprzez energie Muladhary każdej z nich, by zapewnić każdej możliwość doświadczania niezbędnych dla rozwoju sytuacji.

Prawo karmy nie jest zatem karą, nie jest narzuconym systemem. Jest manifestacją podstawowego aspektu Jedności – balansu energii oraz współdziałania. Prawo to konstytuuje ramy dla wzajemnego wspierania się indywidualnych świadomości w rozwoju poprzez wzajemne ofiarowanie sobie siebie dla przeżycia określonych doświadczeń.

Rozpoznanie i akceptacja prawa karmy, tudzież energi Muladhary, rozwija świadomość  prawa do istnienia ale i istnienia we współzależności, zatem stanowi podstawę dla rozwoju społeczeństwa definiującego podstawowe prawa jednostki takie jak: prawo do życia, prawo do pożywienia, prawo do zdrowia i prawo do schronienia. Prawo to uczy balansu pomiędzy dawaniem a otrzymywaniem czyli zdrowego rozwoju, dbania o własne dobro z poszanowaniem dobra innych. Uczy pokory wobec potrzeb ciała fizycznego i ciała emocjonalnego jak i procesu ewolucji, który czasem stawia nam trudne wyzwania.

Póki energia Muladhary w duszy manifestuje jej różne doświadczenia w rzeczywistości fizycznej prawo karmy zawsze nas dotyczy. Z czasem nie tyle już dla stymulacji własnego rozwoju lecz jako wyraz naszej wdzięczności i solidarności z innymi poprzez bycie dla nich stroną ich doświadczania. Dusza, która całkowicie transcendowała energię Muladhary może ponownie wchodzić w prawo karmy z własnego wyboru, ze współczucia, dla wspierania w rozwoju innych istot.

Podstawową praktyką transcendowania energii Muladhary i samopoznania poprzez karmę jest karma-joga.

Prawo przyciągania

O ile powiązania karmiczne pomiędzy duszami konstytuują się w jej wczesnych etapach rozwoju głównie nieświadomie, jako z początku zupełnie niepowiązane z pozoru dla duszy zdarzenia oraz interakcje o tyle prawo przyciągania związane jest już bardziej z personalnym, a zatem samo-świadomym rozwojem ego.

Prawo przyciągania pozwala duszy doświadczać konsekwencji swych pragnień, pasji oraz ekspresji różnych aspektów własnej energii. Prawo to oznacza, że to co jest obecne i aktywne w naszej wewnętrznej przestrzeni przyciąga do nas zewnętrzne doświadczenia temu odpowiadające.

Podstawowym wyrazem działania prawa przyciągania jest ciało fizyczne. To potrzeba doświadczania określonej formy świadomości i jej przygód manifestuje duszę w określonej przestrzeni manifestacji, np. w ciele ludzkim na Ziemi.

Innym wyrazem działania prawa przyciągania jest np. rozwój własnych talentów. Np. artystycznych czy naukowych, które to pragnienie, przyciąga do ewoluującej duszy określone zdarzenia i sytuacje stymulujące jej doświadczenia emocjonalne i intelektualne skutkujące potem zaistnieniem w niej treści jakie może wyrażać poprzez sztukę, naukę czy inne formy wyrazu własnej nagromadzonej energii. By można było coś dać, najpierw trzeba zasiać. Czasem zasianie i zbieranie plonów jest wyzwaniem ale efektem jest możliwość dzielenia się plonami.

Prawo przyciągania w interakcji ze świadomością manifestuje centrum energetyczne Swadhiszthana czyli energię pasji życia, kreatywności, seksualności i ekspresji tego co nazywamy czasem „poczuciem z trzewi”. Są to naturalne, zrodzone z wyrazu naszej biologiczno-energetycznej konstytucji potrzeby, pragnienia i pasje. Nie jest to jeszcze do końca aspekt świadomej woli-wyboru (to już Manipura) lecz bardziej silna potrzeba wyrażania czegoś co jest w nas, czegoś co wymaga wyrażenia się i doświadczenia jako nasze prawo do przeżycia tego co skutkuje poczuciem spełnienie, zadowolenia oraz fundamentalnej radości istnienia.

Rozpoznanie i akceptacja prawa przyciągania, tudzież energii Swadhiszthany, rozwija świadomość prawa do indywidualnego przeżywania świata, zgodnego ze swą naturą, wewnętrznym poczuciem tego co ważne a nie tego co jest narzucane przez zewnętrzne zasady. Rozwija też świadomość harmonii w relacjach z innymi, otoczeniem oraz w społeczeństwie poprzez uświadamianie sobie konsekwencji ekspresji własnych potrzeb co skutkuje przyciąganiem określonych okoliczności, stawianiem innych istot w obliczu ich konsekwencji. Prawo to również uczy, że czasem to my jesteśmy przyciągani przez energię innych by uczestniczyć w doświadczaniu czyjeś pasji, czyjegoś wyrazu siebie. Prawo to uczy szacunku dla odmienności dróg rozwoju i perspektyw na świat. Jednocześnie rozwija zdolność do budowania przestrzeni dla koegzystencji w Jedności różnorodności.

Póki energia Swadhiszthany jest w duszy aktywna, zachodzi potrzeba manifestowania się świadomości w przestrzeni energetycznej (a wraz Muladharą w fizycznej). Oznacza to, że dusza może doświadczać przejawów Swadhiszthany w przestrzeni niematerialnej. Stąd np. specyfika doświadczeń astralnych, które poniekąd są wprost przestrzenią która błyskawicznie manifestuje przyciągane przez dusze, z racji jej wewnętrznego stanu, doświadczenia.

Podstawową praktyką transcendowania energii Swadhiszthany i samopoznania poprzez przyciąganie jest bhakti-joga.

Prawo wolnej woli

Prawo wolnej woli jest już ściśle związane z wolicjonalnością duszy, pełnym rozwojem świadomości personalnej, siłą woli, energią własnej osobowości i podejmowaniem świadomych decyzji.

Świadomość w interakcji z tym prawem powołuje centrum energetyczne Manipury, które jest energetycznym centrum świadomej indywidualności świadomości. Jej siły woli i sprawczości zatem kreacyjnej natury odziedziczonej ze swej boskiej natury Jedności z Duchem.

Doświadczanie poprzez to prawo rozwija świadomość znaczenia odpowiedzialności za swe kreacje, konsekwencji wykorzystywania swej energii do kontrolowania otoczenia, innych istot. Do wpływu na ich życie i możliwości rozwoju oraz samostanowienia. Uczy kontroli nad własną energią poprzez doświadczanie zarówno bycia pod wpływem czyjejś władzy / energii / kreacji jak i sprawowanie tej władzy przez siebie. Uczy wykorzystywania swej energii ze mądrym współczuciem czyli takim, które wspiera innych w ich własnej drodze rozwoju a nie narzuca naszych własnych oczekiwań co do tego jak będą rozwijać. Jednocześnie uczy znalezienia harmonii pomiędzy wolą własną a sytuacja świadomości kolektywnej a zatem harmonii zarówno wewnętrznej jak z otoczeniem zewnętrznym. Prawo to uczy również życia w oparciu o własną wewnętrzną siłę zamiast podążania za siłą innych.

Podstawową praktyką transcendowania energii Manipury i samopoznania poprzez prawo wolnej woli jest jhana-joga.

Podsumowanie

Powyższe prawa oddziaływają na nas wspólnie i nieustannie. Nie zawsze jesteśmy ich świadomi, szczególnie gdy doświadczamy początkowych etapów ewolucji świadomości. Nie ma też pomiędzy nimi aż tak ostrych granic. Analogicznie jak nie ma ostrych granic pomiędzy wspomnianymi trzema czakrami. W pewien sposób stanowią one jedno, tzw. dolne centrum energetyczne, związane z przejawianiem się awatara duszy w danej przestrzeni. Wskazane rozróżnianie i obrazowanie służy bardziej ułatwieniu samopoznania oraz zrozumieniu procesów zachodzących wewnątrz nas, pomiędzy nami a rzeczywistością zewnętrzną oraz wykorzystaniu tych procesów do harmonijnej transformacji.

Z biegiem ewolucji istnienie tych praw przestaje sprawiać jakiekolwiek komplikacje. Wraz z rozwojem świadomości Jedności (przesunięciem centrum energetycznego decydującego o tym jak funkcjonujemy do wyższych czakr – np. czakry serca, Anahaty) zmienia się nasza perspektywa i po prostu rzeczy się zdarzają w najlepszej dla nas wersji a my na nie reagujemy zgodnie ze sobą, świadomi swej pierwotnej boskiej natury oraz Jedności wszystkiego. W pokoju i radości.

Zrozumienie znaczenia i konsekwencji trzech praw rozwoju świadomości może być przedmiotem praktyki kontemplacji, wewnętrznego dialogu ze swą duszą, który wydobywa z jej przestrzeni mądrość naszych różnych innych doświadczeń, innych manifestacji.

Zrozumienie znaczenia i możliwości czakr pozwala wykorzystać praktyki tantry energetycznej do wsparcia procesu rozwoju zgodnie z własną intencją.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: